Įstaigos veiklos programa

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2023 metų veiklos programa  pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2021 – 2022 metų veiklos programa   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2020 – 2021 metų veiklos planas   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2019 – 2020 metų veiklos planas   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2018 – 2019 metų veiklos planas   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ 2017 – 2018 metų veiklos planas   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ pilietinio ugdymo programa  pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ ikimokyklinio ugdymo programa „Žinių šaltinėlis“   pdf_icon

Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“ sveikatos stiprinimo programa    pdf_icon

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 2014   www_icon

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas   www_icon

 

Ugdymo programos

  • Ikimokyklinio ugdymo programa „Žinių šaltinėlis“ skirta nuo 1 iki 5 (6) metų vaikams. Šios programos pagrindiniai uždaviniai: suteikti kokybišką ugdymą ir visapusišką globą bei priežiūrą, nuolat rūpinantis vaiko fizine ir psichine sveikata; padėti formuotis bendravimo įgūdžiams; ugdyti pagarbos jausmą kitiems, atsakomybę už savo veiksmus; sudaryti sąlygas vaiko biologiniam ir socialiniam vystymuisi per pagrindinę jo amžiui būdingą veiklą – žaidimą.
  • Priešmokyklinis ugdymas – visuotinis vienerių (išimtiniais atvejais – dvejų) metų trukmės ugdymas, skirtas vaikams nuo 5 metų padėti subręsti mokyklai. Priešmokyklinis ugdymas vyksta pagal bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą, patvirtintą švietimo ir mokslo ministro 2002 m. liepos 24 d. įsakymu Nr.1147, taip pat pagal priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimo metodines rekomendacijas. Jose nusakyti pagrindiniai vaikų nuo 5 iki 6/7 metų ugdymo(si) tikslai, principai, sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinos vaikų kompetencijos, nurodytos vaikų ir ugdytojų veiklos kryptys bei būdai, teikiantys galimybę per vienerius metus pasiruošti vaikui mokyklai.
  • Tarptautinė programa „Zipio draugai“ skirta 5–7 metų vaikams. Jos tikslas – padėti vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai” moko vaikus, kaip įveikti kasdienius sunkumus, suvokti ir kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti.
  • Kitakalbių vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymo darželyje programa. Programos tikslas – padėti įstaigą lankantiems rusakalbiams vaikams (nuo 3 iki 6-7 metų amžiaus) sėkmingai integruotis į bendruomenę. Programoje atsispindi laipsniškas vaikų lietuvių kalbos mokymas: vaikai įgaus lietuvių kalbos įgūdžių, išmoks taisyklingo tarimo ir aktyviojo žodyno.
  • Sveikatos stiprinimo programa. Jos tikslas – užtikrinti įstaigą lankančių vaikų fizinės ir psichinės sveikatos saugumą ir stiprinimą, formuojant nuostatus sveikai gyventi. Taip pat įtvirtinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius, teikiant būtinas žinias apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą.