Bendruomenės pasirengimas

Lietuvos strateginiai siekiai švietimo teisingumui gerinti

Ministro Gintauto Jakšto pranešimas 2023-08-24

https://smsm.lrv.lt/uploads/smsm/documents/files/aalaikini/Ministro_Gintauto%20Jak%C5%A1to%20prane%C5%A1imas_2023-08-24.pdf

Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės)

https://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas

Naujos įžvalgos ir įrankiai Galutinė jungtinė ataskaita

https://www.european-agency.org/sites/default/files/iece-summary-lt_0.pdf

Kokybiškos švietimo paslaugos – visiems Vilniaus vaikams

https://vilnius.lt/lt/2020/05/06/kokybiskos-svietimo-paslaugos-visiems-vilniaus-vaikams/