Maitinimo organizavimas įstaigoje

VAIKŲ MAITINIMO TVARKA

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitė Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

Vilniaus lopšelyje – darželyje „Pelenė“ vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu  “Vaikų maitinimo organizavimo aprašu” (peržiūrėti) bei Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pelenė“ tvarkos aprašu (peržiūrėti).

ĮSTAIGOJE:

 • Maistas kasdien gaminamas įstaigos virtuvėje.
 • Vaikai maitinami 3 kartus per dieną ( pusryčiai, pietūs ir vakarienė). Pusryčius skirtingo amžiaus grupių vaikai valgo nuo 8.15 iki 8.50 val., pietus – nuo 11.45  iki 12.30 val., vakarienę  nuo 15.20 iki 16.05 val.
  • Nuo 2022-03-04 d. maitinimas vykdomas , atsižvelgus į Vilniaus lopšelio-darželio ,, Pelenė“ direktoriaus 2022 m. sausio 25 d.  įsakymų Nr. V-20
  • Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio valgiaraščiu:
 •  Perspektyviniai valgiaraščiai:

  Maitinimas vykdomas, atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018 m. gegužės 15 d. Nr. VVP-5530 ir 2018 m. gegužės 15 d. Nr. VVP-5531 valgiaraščio vertinimo pažymas.

 • Kviečiame susipažinti su lopšelio-darželio valgiaraščiu
 • Patiekiamas kokybiškas, įvairus, atitinkantis saugos reikalavimus maistas
 • Vaikų maitinimui draudžiamų produktų sąrašas (peržiūrėti)
 • Vaikams maitinti rekomenduojami maisto produktai: (peržiūrėti)
 • Maisto produktus įstaigai tiekia: (peržiūrėti)

Tėvai su savaitės valgiaraščiais supažindinami elektroninės komunikacijos priemonėmis:
grupių el. paštais, uždarose Facebook grupėse ir elektroniniame dienyne Elis.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris (skambinti maisto saugos ir sudėties klausimais):

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – (8-5) 240 4361

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro telefono numeris (skambinti maitinimo organizavimo ir valgiaraščių klausimais):

Estera Asačiovaitė visuomenės sveikatos koordinatorė (mityba ir maitinimas)

estera.asaciovaite@vvsb.lt +37065855442

Vilniaus lopšelis-darželis „Pelenė“ dalyvauja ES įgyvendinamoje „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno  produktų vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose“ programoje.

Programos tikslas:

 • Informacija apie pieną ir pieno produktų programą (peržiūrėti)
 • Informacija apie Vaisių ir daržovių programa (peržiūrėti)

Priešmokyklinukų nemokamas maitinimas

Informuojame, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021- 06-23 sprendimą Nr. 1-1024 ,,Dėl  Tarybos 2019 m. birželio 19 d. spendimo Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ pakeitimo ir 2019 m. birželio 19 d. sprendimo Nr. 1-94 ,,Dėl socialinės paramos mokiniams teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje“ aktualią redakciją nuo 2021-07-01 d mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų.

Nuo 2021-09-01 d. nemokami pietus skiriami pagal mokyklos patvirtintus priešmokykinio ugdymo teikimo mokinių sąrašus.

Tėvams prašymų dėl priešmokyklinukų nemokamų pietų teikti nereikia. Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Priešmokyklinio ugdymo vaikų nemokamo maitinimo organizavimo tvarka. (dokumentas)

 SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021 – 2022 MOKSLO METAIS

Prašymus dėl socialinės paramos mokiniams skyrimo vertinant pajamas 2021–2022 mokslo metais galima teikti nuo liepos 1 d.

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia

Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašom kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į administraciją.

 

MAISTO DAVINIAI

 Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Vaikų maitinimo organizavimo tvarka ir Mokinių nemokamo maitinimo Savivaldybės ir nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-19 sprendimu Nr. 1-94 (pridedu), mokiniams esant saviizoliacijoje maitinimas organizuojamas išduodant maisto davinius, jei mokinio tėvai patvirtina, kad maisto davinį gauti pageidauja.

Pagrindiniai nemokamo maitinimo organizavimo principai per karantiną:

 • Kai ugdymo įstaigose priešmokyklinukams, pirmokams ar specialiųjų mokyklų vaikams vyksta įprastas kontaktinis ugdymas, mokiniai maitinami įprastai, tik laikantis visų operacijų vadovo rekomendacijų.
 • Kai mokiniai ugdomi nuotoliniu būdu, tuomet nemokamą maitinimą gaunančių vaikų šeimoms gali būti tiekiami maisto daviniai arba pagamintas maistas, įvertinus individualią šeimos situaciją. Pagamintas maistas aktualus vaikams, augantiems socialinės rizikos sąlygomis ir negaunantiems šilto maisto namuose.

Pagrindiniai rekomenduojami žingsniai, organizuojant nemokamą maitinimą:

 1. Mokinio tėvai ar globėjai informuojami apie galimybę nemokamą maitinimą vaikui gauti kita forma – maisto daviniu ar tiekiant pagamintą maistą vaikams, kurie auga sudėtingomis sąlygomis.
 2. Išsiaiškinama, ar tėvai, globėjai pageidauja gauti nemokamą maitinimą vaikui per karantiną ir jei taip, ar šeimai labiau priimtina gauti maisto davinį, ar pagamintą maistą.
 3. Nustatomas maisto išdavimo periodiškumas – kartą per savaitę ar panašiai.
 4. Tėvai, globėjai elektroniniame dienyne ar telefonu ar kitais būdais informuojami apie visus sprendimus, susijusius su nemokamo maisto išdavimu. Informacija turėtų būti paskelbta ir mokyklos interneto svetainėje.
 5. Maisto davinys turi atitikti sveikatos apsaugos ministro nustatytas vidutines rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.
 6. Jeigu šeima neturi objektyvios galimybės pasiimti maisto davinio ar pagaminto maisto mokykloje (nes gyvena toli ir neturi transporto, serga ir panašiai), prašome tokiu atveju organizuoti maisto nuvežimą į namus. Pristačius į namus, maistas paliekamas prie durų.
 7. Kai dalijami maisto daviniai, jie turi būti iškart supakuoti ir paruošti išsinešti. Atvykti pasiimti maisto davinio rekomenduojama vaiko tėvams, globėjams ar pilnamečiams vaikams.
 8. Maisto davinius dalijantys asmenys turi nuolat naudoti asmenines apsaugos priemones: respiratorius, vienkartines pirštines, dezinfekcinį skystį. Kas dvi valandas rankas rekomenduojama plauti po tekančiu vandeniu su muilu, o dažniausiai liečiami paviršiai turi būti nuvalomi drėgnu būdu ir dezinfekcinėmis priemonėmis.

Maisto davinių išdavimo sąrašas (peržiūrėti)