APIE MUS

Vilniaus lopšelis-darželis ,,Pelenė“ tikslas – padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

Uždaviniai:

• teikti vaikams kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą;
• telkti vaikus ir suaugusiuosius bendruomenės veiklai, vykdyti visuomenės kultūrinio
ugdymo funkcijas;
• užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams aplinką;
• taikyti ugdymo metodus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus,
ugdymo srities specifiką;
• ugdymo procesą grįsti pedagogo asmenybe ir jo pasaulėžiūros, dorovinės ir profesinės
kompetencijos nuolatinio augimo nuostatomis;
• individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, atitinkantį ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tikslus, raidos ypatumus, ugdymosi poreikius ir interesus.

Mokykla yra Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti ikimokyklinio ugdymo mokykla, teikianti neformalųjį ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą. Lopšelis-darželis
,,Pelenė“ padeda tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vykdo vaikų ugdymo ir priežiūros funkcijas
nuo 1,5 metų iki 6 (7) metų amžiaus. Tai yra atviro tipo socialinė, pedagoginė ir kultūrinė institucija, teikianti paslaugas vaikui, šeimai ir visuomenei.

Mes unikalūs tuo, kad kiekvieną dieną sudaromos sąlygos vaikui pažinti kažką naujo: daiktą, reiškinį, emociją, gamtos objektą, įvykį ar pan. Taip sistemingai, žingsnis po žingsnio, saugioje aplinkoje, palaikant mažamečio smalsumą, norą pažinti, mokytis, tyrinėti ir atrasti, laviname vaikų gebėjimus, ugdome pasitikėjimą savimi ir skiepijame sveikos gyvensenos įpročius.

• Lopšelį-darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1,5 m. iki 7 m.
• Lopšelyje-darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių.
• Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
• Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
• Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
• Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
• Vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių padeda švietimo pagalbos specialistų
komanda: logopedas, psichologas, spec.pedagogas ir socialinis pedagogas.
• Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
• Fizinį ugdymą organizuoja fizinio ugdymo mokytojas bei grupių auklėtojos salėje ir lauke.
• Tėvų pageidavimu organizuojami karate, keramikos, robotikos ir anglų kalbos užsiėmimai.