Įstaigos tvarkos

pdf_icon  Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelenė‘‘ beviltiškų skolų pripažinimo, apskaičiavimo ir nurašymo tvarkos aprašas

pdf_icon Tinklapio www.pelene.vilnius.lm.lt privatumo politika

pdf_icon Asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2020 m.

pdf_icon Bendruomenės etikos kodeksas 2020 m.

pdf_icon Bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos

pdf_icon Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą tvarkos aprašas 2020 m.

pdf_icon Dokumentų valdymo tvarkos aprašas 2019 m.

pdf_icon Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaiko pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

pdf_icon  Finansų kontrolės taisyklės 2020-12-10

pdf_icon  Ugdymo proceso organizavimo nuotolinių būdu tvarkos aprašas

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio ,,Pelene” nuotolinio darbo tvarkos aprašas

pdf_icon Ugdytinių lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo 2019 m. tvarkos aprašas

pdf_icon Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 2018 m. tvarkos aprašas (SPPITA)

pdf_icon Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 2018 m. programa

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2018 m. inventorizacijos tvarkos aprašas

pdf_icon Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ 2018 m. apgaulės ir korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

pdf_icon  Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“, 2017 m. darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

pdf_icon  Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“, 2017 m. IKT naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

pdf_icon  Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“, 2017 m. lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo programa

pdf_icon Vilniaus lopšelio – darželio „Pelenė“, 2017 m. darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas