Apie lopšelį – darželį

Lopšelis – darželis ,,Pelenė” – atvira naujovėms, pastoviai ieškanti geresnių darbo metodų ir formų organizacija. Savo veiklos strategija įgyvendinanti programos būdu.

 • Lopšelį – darželį ,,Pelenė“ lanko vaikai nuo 1 m. iki 7 m.
 • Lopšelyje – darželyje ,,Pelenė‘‘ veikia 12 grupių :

dvi lopšelio – (nuo 1,5 iki 3 m.), aštuonios grupės ikimokyklinio ugdymo (nuo 3 iki 6 m.) ir dvi grupės priešmokyklinio amžiaus vaikams.

 • Ugdymas vyksta lietuvių ir rusų kalbomis.
 • Įstaigoje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) programos.
 • Ugdomasis procesas užima didžiąją laiko dalį.
 • Grupės komplektuojamos iš vieno amžiaus vaikų, nesant galimybėms, komplektuojama mišri amžiaus grupė.
 • Kalbos sutrikimus turintiems vaikams teikiama logopedo pagalba.
 • Muzikos valandėles organizuoja meninio ugdymo pedagogas.
 • Kūno kultūros valandėles organizuoja grupių auklėtojos kūno kultūros salėje.
 • Tėvų pageidavimu organizuojami mokami choreografijos, krepšinio ir anglų kalbos užsiėmimai.

Bendrosios praktikos slaugytoja teikia vaikams pirmąją medicininę pagalbą, prižiūri sanitarinį higieninį stovį bei vaikų maitinimą įstaigoje.

Lopšelis – darželis „Pelenė“ yra Vilniaus miesto savivaldybei pavaldus, visą parą dirbanti biudžetinė įstaiga, kuri teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.

Darželyje sudaromos :

 • lopšelio grupės 1 – 3 m. vaikams,
 • darželio grupės 3 – 5 – 6 m. vaikams,
 • priešmokyklinio ugdymo grupė 5 – 7 m. vaikams
 • Darželyje ugdymas vyksta rusų ir lietuvių kalbomis.
 • Lopšelio – darželio pedagogų komandoje dirba patyrę, kompetetingi, kūrybingi ir įsipareigoję darželiui specialistai, turintys auklėtojų, vyresniųjų auklėtojų, auklėtojų metodininkų kvalifikacines kategorijas, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, slaugytoja. Visi jie savo darbe naudojasi aktualiausia šiuolaikine informacija ir darbo patirtimi, kiekvieną vaiką priima tokį, koks jis yra, žiūri į vaiką kaip į besiformuojančią asmenybę, tenkina individualius vaikų poreikius.