TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija:

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas:

I-1489 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (e-tar.lt)

Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija: 

IX-1569 Dėl Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcijos patvirtinimo (e-tar.lt)

Ikimokyklinio ugdymo programų kriterijų aprašas: 

V-1009 Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-627 “Dėl Ikimokyklinio u… (e-tar.lt)

Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“:

V-313 Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo… (e-tar.lt)

Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo:

V-591 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „D… (e-tar.lt)

Vaikų maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F0E90ABE387D

Privalomo ikimokyklinio ugdymo nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4F69489322E6

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397

Vaiko teisių konvencija:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2FB4C5F44B52

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

Lietuvos Respublikos Biudžetinių įstaigų įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/asr

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3A756D83A99B/asr

Dėl akredituotos pagalbos nukentėjusiems nuo nusikalstomos veiklos:

https://www.ldpelene.lt/wp-content/uploads/2024/03/DĖL-AKREDITUOTOS-PAGALBOS-NUKENTĖJUSIEMS.pdf