Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1711 “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo” pakeitimo” (toliau – Aprašas), kuriuo siekiant mažinti įstaigų ir tėvų administracinę naštą pakeistos Aprašo nuostatos dėl darželio nelankymą pateisinančių dokumentų pateikimo.  (Žiūrėti dokumentą

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 18 d. priėmė sprendimą Nr. 1-1436 Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“ pakeitimo“, kuriuo nuo 2022 m. liepos 1 d. bus pakeistos vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur ;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur ;
2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur (dabar 0,84 Eur), pietums – 2,10 Eur (dabar 1,80 Eur), pavakariams – 1,16 Eur (dabar 0,53 Eur);

2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur ;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.

Pridedame Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1436  “Dėl Tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo”. (žiūrėti dokumentą)

Kviečiame susipažinti ir su 2021 m. kovo 1 d. Administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-375/21 patvirtintą tvarkos aprašą „Dėl Nesumokėtų mokesčių už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bei neformaliojo švietimo programas, išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

pdf_icon  Dėl mokesčio už vaiko išlaikymą punktų pakeitimo tėvams galioja nuo 2021 12 01

pdf_icon  Tėvų pateisinimo dėl vaiko nelankymo pavyzdys galioja nuo 2021 12 01

pdf_icon  Vilniaus lopšelio–darželio „Pelenė“ informavimo apie vaiko lankymą/nelankymą tvarkos aprašas

pdf_icon Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje (suvestinė redakcija nuo 2021-09-01)

pdf_icon Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje (suvestinė redakcija 2020-07-10)

pdf_icon Informacija tėvams apie mokėjimą

pdf_icon Sąskaitų už ugdymą gavimas elektroniniu paštu

Prašymas dėl praleistų dienų pateisinimo

pdf_icon   2020-04-10. Dėl elektroninių sąskaitų gavimo, už vaiko ugdymą, el. paštu

pdf_icon Mokestis už vaiko išlaikymą įstaigoje

Informuojame, kad mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės lopšelyje –
darželyje ,,Pelenė“, kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba
https://darzelis.vilnius.lt/
Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos “Mano darželis”.
Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus, o neturintieji paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: www.epaslaugos.lt
Maloniai prašome naudotis šiomis paskyromis.

Mokėjimo „žingsnius“ galite peržiūrėti čia

pdf_icon Mokesčio už vaiko ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, panaudojimas 2017-09-18

Mokestį už vaiko išlaikymą įstaigoje reglamentuoja Vilniaus miesto tarybos 2014 m. spalio 22d. „Mokesčio už vaiko maitinimą Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas“ Nr. 1-2070.
https://www.vilnius.lt/vaktai2011/Defaultlite.aspx?Id=3&DocId=30249943

Nuo 2015 m. sausio 1 d. 50 proc. mokesčio lengvata ugdymo reikmėms netaikoma (pakeistas 10 šios tvarkos aprašo punktas).
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8b29fae0869911e481c9c95e73113964

Mūsų įstaigoje ikimokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų, nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:lopšelio grupėse – už 6,26 Lt (1,81 Eur);
darželio ir priešmokyklinėse grupėse – už 7,16 Lt (2,07 Eur).
Nustatytais atvejais mokestis už maitinimą mažinamas.
Mokesčiui ugdymo reikmėms tenkinti lengvata taikoma tik socialiai remtinoms šeimoms.

Mokestis už vaiko maitinimą mažinamas 50 proc. už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną, jeigu:
● vaikas turi tik vieną iš tėvų, (vienas iš vaiko tėvų yra miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, teismo pripažintas neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose);

● šeima augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo lavinimo mokykloje pagal nuosekliojo mokymosi programą;

● vaikas auga moksleivių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi dieniniame skyriuje, pateikus pažymas apie mokslo tęsimą vasario ir rugsėjo mėnesiais;

● vaikui nustatyti dideli arba labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai;

● vaikas serga onkologine liga, diabetu, astma, epilepsija ir sunkios formos alergija;

● vaiko abiem tėvams (globėjams) nustatytas ne didesnis kaip 40 procentų darbingumo lygis.

 Prašymo dėl 50% lengvatos taikymo forma   pdf_icon

Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu:

● šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas;

vaikas nelanko įstaigos dėl:

● tėvams (globėjams) suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 214 straipsnyje numatytos papildomos poilsio dienos per mėnesį, auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos arba du vaikus iki dvylikos metų ar auginantiems tris ir daugiau vaikų iki dvylikos metų dėl suteikiamų dviejų papildomų poilsių dienų per mėnesį;

● ligos, pateikus gydytojo pažymą pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą;

● tėvų (globėjų) kasmetinių ar nemokamų atostogų, pateikus dokumentą iš darbovietės;

● prastovų tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

● tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafikus iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius;

●mokinių atostogų (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), pateikus prašymą ir pažymą iš mokyklos;

● vasaros meto (birželio – rugpjūčio mėn.);

● nelaimių šeimoje (artimųjų mirtis ir pan.), ne ilgiau kaip 3 dienas;

● oro temperatūros, jei ji yra žemesnė kaip minus 20 oC;

Prašymo dėl 100% lengvatos taikymo forma   pdf_icon

● Dokumentai, kurių pagrindu taikomos lengvatos, pateikiami priimant vaiką į ikimokyklinę įstaigą.

● Jeigu teisė į lengvatą atsirado vėliau, dokumentai priimami nuolat.

● Teisę į lengvatą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti kasmet du kartus (iki vasario 1 ir iki spalio 1 d.).

● Laiku nepateikus dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka. Lengvata taikoma tik pateikus prašymą bei teisę į ją patvirtinančius dokumentus, nuo kito mėnesio 1 dienos.

Mokestis už vaiko maitinimą ir ugdymo reikmėms tenkinti mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki kito mėnesio 20 dienos.