Informacija apie vaikų įvertinimą dėl paankstinto ugdymo pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programas

Vaiko brandumo įvertinimas

Nuo 2023 m. keičiasi VAIKO BRANDUMO ĮVERTINIMO  tvarka

Penkerių – šešerių metų amžiaus vaikų tėvams rūpi, kokio amžiaus vaiką vertėtų leisti į mokyklą: ar šešerių metų – į priešmokyklinę grupę, septynerių – į pirmą klasę, ar išleisti vaiką anksčiau, nei jam sueis šešeri.

Kiekvieno vaiko raida yra individuali, unikali. Labai svarbu ją įvertinti ir atsakyti į klausimą, ar ankstyvesnis vaiko išleidimas į mokyklą nepadarys jam žalos, ar vaikas jau yra pakankamai brandus kokybiškai naujai mokyklinei veiklai. Tai lemia vaiko sėkmę mokykloje.

Remiantis Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-1050 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-2306“ Dėl vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo,

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

vaiko brandumo įvertinimas pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas, jei:

  • Tėvai nusprendžia pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1d., pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
  • Tėvai nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) išvada dėl tolimesnio vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d. ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje, parengtoje vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
  • Jei tėvai svarsto galimybę, ar verta pradėti ugdyti vaiką, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1d., pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Vilniaus  pedagoginėje psichologinėje tarnyboje atliekamas vaiko brandumo vertinimas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Rekomenduojama atlikti brandumo vertinimą gegužės – birželio mėnesiais.

Dėl vaiko brandumo įvertinimo į Tarnybą tėvai kreipiasi ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d.

Vaiko brandumo įvertinimas gali būti atliekamas ne anksčiau, kai vaikui yra 4 metai ir 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodikos taikymo galimybes).

Brandumo įvertinimui būtina:

  • iš anksto užsiregistruoti(registracija telefonu (8-5) 2650908).
  • Tėvams, pageidaujantiems įvertinti vaiko brandumą, rekomenduojama registruoti vaikus brandumo įvertinimui kovo – gegužės mėnesiais.
  • Tėvai (globėjai) turi pateikti Tarnybai prašymą dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 1 d., įvertinimo, nurodydami vaiko vardą, pavardę ir gimimo datą.

Atvykstant reikia turėti vaiko asmens dokumentą.

Pastaba:

Tarnybos specialistai nerekomenduoja vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų / sunkumų ankstinti priešmokyklinio ugdymo.

Susiję dokumentai:

pdf_icon Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendacijos formos pavyzdys (1 priedas).

 pdf_icon Galių ir sunkumų klausimynas (SDQ-Lit) (2 priedas).

 pdf_icon Tėvų prašymas (3 priedas).