RENGINYS FOTOGRAFUOJAMAS

CartoonCameraVilniaus lopšelis – darželis „Pelenė“ kelia sau pagrindinį tikslą – saugoti žmogaus pagrindines teises ir laisves, visų pirma, jo teisę į asmens duomenų apsaugą, ir užtikrinti aukštą asmens duomenų apsaugos lygį taikant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus. Nuotraukos bus skelbiamos  puslapyje www.ldpelene.lt

SVARBU: Nepageidaujant būti fotografuojamiems, arba nesutinkant su nuotraukų skelbimų, prašome prieš renginį apie tai informuoti renginio organizatorių.
Vilniaus lopšelis – darželis „Pelenė“ neatsako už tėvų patalpintas nuotraukas elektroninėje erdvėje.