Gerbiami tėveliai

Informuojame apie atnaujinta informacija apie profilaktinius vaikų sveikatos patikrinimus.
2020 m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras (toliau – SAM)
priėmė pakeitimus dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų. SAM pratęsė mokinių, kurie ugdymą
ar mokslus tęs toje pačioje ugdymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo
nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo.
Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.
Taip pat mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus
atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Atlikus sveikatos patikrinimą e.
sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, kuriame
įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos
švietimo ar kitai ugdymo įstaigai.
Pridedu SAM įsakymo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų nuorodą:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f9dcbb80c05411eaae0db016672cba9c